Câu chuyện của Omron

Chỉ người dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của các hiển thị mới có thể mường tượng xã hội trong tương lai và hình dung ra sự thuận tiện mà nó sẽ mang lại.

  Ngành nghề Kinh doanh

  Áp dụng những đổi mới và giá trị vào các lĩnh vực một cách đa dạng như sản xuất, công nghiệp, năng lượng, hàng gia dụng, ô tô và chăm sóc sức khỏe.

  Câu chuyện của OMRON

  Đây là cách thức chúng tôi áp dụng các Nguyên Tắc của OMRON vào thực tiễn trong công việc kinh doanh hàng ngày và các hoạt động công ty của chúng tôi

  Mạng lưới APAC

  Xem mục mở rộng và chuyên môn hóa của chúng tôi ở 10 quốc gia trong khu vực.