Điều khoản Sử dụng

OMRON Asia Pacific Pte Ltd ("OMRON") tôn trọng thông tin cá nhân và nhận thức đầy đủ rằng dữ liệu quan trọng là phần không thể tách rời của chính sách quyền riêng tư. Do đó, OMRON đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo vệ an toàn, rằng những mục đích sử dụng thông tin sẽ được quy định rõ ràng và rằng thông tin cá nhân được quản lý và sử dụng phù hợp để lưu giữ độ chính xác. Xin lưu ý rằng OMRON có thể, tự ý quyết định, thay đổi các Điều khoản Sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, bạn được yêu cầu truy cập trang web này định kỳ để kiểm tra các Điều khoản Sử dụng hiện thời. Nếu các điều khoản và điều kiện cá nhân được xác định độc lập với các Điều khoản Sử dụng này, bạn hãy tuân thủ các điều khoản và điều kiện cá nhân đó

1. Quyền Sở hữu Trí tuệ

TBản quyền cho tất cả tài liệu trên trang Web này thuộc sở hữu của OMRON. Ngoại trừ luật bản quyền có quy định khác, bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào này (bao gồm nhưng không giới hạn, việc sao chép, tái bản toàn bộ hoặc một phần, truyền đi, phân phối, cấp phép, bán và sửa lại) mà không được sự đồng ý trước của OMRON. Ngoài ra, bằng việc cho phép bạn truy cập công trình có bản quyền trên trang web, OMRON không chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các sáng chế được nêu trong công trình có bản quyền, bằng sáng chế và/hoặc quyền thiết kế, hoặc không cấp quyền liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ này. Trang Web này được cấp "như hiện tại" và OMRON không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hoặc ngụ ý, liên quan đến các nội dung có bản quyền trên trang Web này.

Tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và công nghệ do OMRON cung cấp thông qua trang Web này đều được quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các luật áp dụng khác của Nhật Bản bảo vệ.

Nhãn hiệu thương mại "OMRON" và bất kỳ tên sản phẩm nào khác, tên dịch vụ hoặc lô-gô của OMRON được sử dụng, trích dẫn và/hoặc viện dẫn trên trang Web này đều là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn OMRON.

2. Nghiêm cấm Sử dụng

Bạn không được sử dụng trang Web này cho bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Bất kỳ hành động nào làm hoặc có khả năng vi phạm các quyền sở hữu và/hoặc quyền hợp pháp (kể cả quyền riêng tư) của người khác.
 • Bất kỳ hành động nào có thể làm mất danh dự, làm nhục, vu khống, nôi nhọ và/hoặc đe dọa người khác và/hoặc OMRON.
 • Bất kỳ hành động nào làm hoặc có khả năng làm mất trật tự công cộng.
 • Đăng tải các chương trình và/hoặc tệp có chứa vi-rút và/hoặc các tệp bị hỏng có thể làm hư hỏng hoạt động của các máy tính khác.
 • Bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định pháp luật bắt buộc khác.
 • Đưa ra những phát biểu và/hoặc thông báo sai sự thực, kể cả việc đăng ký các địa chỉ email thuộc quyền sở hữu của các bên khác.

3. Chào thầu và Chào giá

Bạn được yêu cầu hạn chế gửi các bí mật thương mại của mình/người khác cho OMRON, dưới hình thức hỏi giá được gửi qua trang Web này hoặc các trang web khác. Bạn cũng được yêu cầu không chào giá thương mại và/hoặc chào thầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các gợi ý, tài liệu hoặc ý tưởng cho các sản phẩm mới hoặc cải tiến, trừ khi các chào giá đó được mời dự thầu trên trang Web này. Bất kể yêu cầu nào đã nói ở trên, nếu chúng tôi quan tâm đến những ý tưởng của bạn, những ý tưởng đó sẽ được xử lý, trừ khi có quy định khác, cho dù bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây.

 • OMRON không có nghĩa vụ xem ý tưởng được gửi tới là thông tin bảo mật.
 • OMRON không có nghĩa vụ xem xét, đánh giá hoặc chấp nhận ý tưởng được gửi đến.
 • Ngay cả khi OMRON đã thông qua một ý tưởng tương tự hoặc giống toàn bộ hoặc một phần ý tưởng được gửi đến, OMRON không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ khoản bồi thường nào có liên quan.

4. Miễn trách

Liên quan đến thông tin về Trang Web, OMRON không cam kết và bảo đảm liên quan đến:

 • Độ chính xác, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh và tính hữu dụng.
 • Thích hợp cho bất kỳ mục đích hoặc tính năng đặc biệt nào.
 • Sự sẵn có của thông tin một cách kịp thời.
 • Mức độ an toàn của các nội dung và không nhiễm vi-rút máy tính.
 • Thông tin và các nội dung của bất kỳ trang web đã liên kết không phải của OMRON mà bạn đã truy cập.

Ngoài ra, trong bất kỳ trường hợp nào, OMRON sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc nguyên nhân của bất kỳ hư hỏng nào dựa trên hoặc do thay đổi gây ra và/hoặc gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào trên Trang web này và/hoặc bị treo hoặc gián đoạn của Trang web.

5. Luật Áp dụng và Phạm vi Quyền hạn

Các Điều khoản Sử dụng này và Trang Web của OMRON được điều chỉnh theo và quyết định phù hợp với các luật của Nhật Bản. Tất cả tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều khoản Sử dụng và các Trang Web của OMRON phải được gửi tới và được giải quyết tại Tòa án Quận tại Kyoto, Nhật Bản.

6. Đường liên kết vào trang Web Không phải của OMRON

Các trang web của bên thứ ba (trang web của Tập đoàn Không phải OMRON) được liên kết tới hoặc từ Trang Web nayf (trang web đã liên kết) được hoạt động động lập, duy trì và không thuộc quyền kiểm soát hoặc giám sát của OMRON.

 • Để liên kết trang web của bạn với Trang Web này, vui lòng liên hệ với (contact@ap.omron.com)
 • Theo quy định, các đường liên kết vào trang web này phải liên kết với trang chủ
 • Trên trang Web đã Liên kết, phải ghi đúng tên doanh nghiệp của OMRON, sử dụng hoặc là OMRON Asia Pacific Pte Ltd hoặc OMRON.
 • Đối với các liên kết lô-gô biểu ngữ, phải đảm bảo sử dụng lô-gô biểu ngữ sau đây:
  • Nhãn hiệu thương mại và các quyền khác cho lô-gô biểu ngữ thuộc quyền sở hữu của OMRON.
  • Khi sử dụng lô-gô biểu ngữ, không được sửa đổi, thay đổi và/hoặc sửa lại lô-gô biểu ngữ đó.
 • Không được sử dụng nhãn hiệu OMRON cho các đường liên kết.
 • OMRON không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và độ tin cậy của trang web đã liên kết của OMRON.
 • OMRON có quyền chấm dứt bất kỳ đường liên kết nào tại bất kỳ thời điểm nào nếu liên kết đó được xem không còn phù hợp, ngay cả khi được sự cho phép sử dụng liên kết trước đó.

 

Trang web này bao gồm dữ liệu của GeoLite do MaxMind tạo ra, sẵn có trên http://www.maxmind.com