Câu chuyện của Omron

Máy móc có thể làm được rất nhiều hơn thế để giải phóng tiềm năng của con người.