Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

OMRON tin tưởng: làm việc vì xã hội tốt đẹp hơn. Giá trị cốt lõi này ra đời từ khi thành lập năm 1933, góp phần dẫn đường cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi thể hiện cam kết này với công tác tình nguyện vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tất cả nhân viên tại APAC – với hơn 5,200 nhân viên –được khuyến khích đóng vai trò tích cực, có ý nghĩa hơn đối với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi hợp tác với người tàn tật, phong trào nhân quyền và lao động và nhiều đề xướng về môi trường khác nhau, thể hiện rõ mong muốn của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề xã hội một cách công bằng và chính trực.

Ngoài ra, chúng tôi tập trung mọi sức lực của mình để tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ trong cộng đồng mà chúng tôi đang hoạt động.

Môi trường

Chính sách xanh của chúng tôi góp phần xây dựng một xã hội có trách nhiệm và bền vững hơn. Các chính sách đó bao gồm giảm phát thải CO2 và sự lãng phí trong kinh doanh, cũng như các sản phẩm góp phần hỗ trợ môi trường.

Chương trình Tình nguyện và Bảo trợ

Việc cam kết vì quyền công dân doanh nghiệp tốt của OMRON góp phần thúc đẩy các hoạt động tình nguyện và bảo trợ của chúng tôi.Chúng tôi mong muốn nâng cao đời sống của những người bị thiệt thòi về quyền lợi và trở lại cộng đồng tại nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

Xã hội

Chúng tôi thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bằng việc cân bằng giữa giá trị, nguồn lực và kinh nghiệm của chúng tôi với nhu cầu của cộng đồng và các tổ chức tại khu vực. Chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên đóng góp công sức của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

    Những Nỗ lực Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của Chúng tôi